JOHDON

ETÄVALMENNUS

Toimitko haastavassa muutostilanteessa ja pohdit, kuinka saat kohderyhmiesi huomion ja luottamuksen?

2020-luvulla johdon odotetaan hallitsevan keskeiset media-areenat ja viestivän niissä siten, että arvot, kulttuuri ja strategia tulevat luontevasti esiin. Oletko valmis siihen?

Tutustu valmennettaviemme kokemuksiin, havaintoihin ja vinkkeihimme! Pyydä tarjous johdon ja asiantuntijoiden viestintävalmennuksista!

JOHTAJA ON MEDIA!

JOHDON ETÄVALMENNUKSET VIESTINNÄSTÄ, ARVOISTA JA MEDIALLISTUMISESTA

Johtaja on Media! valmentaa johtajia ja asiantuntijoita viestimään taitavasti kriisiytyneessä toimiympäristössä. Valmennuskonseptimme perustuu omakohtaisiin kokemuksiin, satojen valmennettavien palautteisiin sekä tekemiimme johtajuustutkimuksiin. Valmennukset huomioivat koronakriisin vaikutukset ja ne toteutetaan puhelimitse tai verkon välityksellä.

Johtaja on Media! -metodi pohjautuu johtajuuteen

Johtaja on Media! on johtajuuden viestintätoimisto, jonka asiantuntijuus pohjautuu KTT Jukka Saksin väitöskirjaan johtajuudesta (2013), satoihin johtajuus- ja asiantuntijasparrauksiin sekä Johtaja on Media! -kirjaan (2016). Arvovalta-kirja ilmestyy
5.6.2020 ja kuvaa arvojen valtaa kriisiviestinnässä sekä johtamis- ja asiantuntijatyössä.

Konseptin valmentajat hyödyntävät itse monikanavaista viestintää osana työrooliaan. Jukka Saksi alkuperäiseltä koulutukseltaan artesaani. Hän työskenteli 15 vuotta johtamistehtävissä eri toimialoilla ennen siirtymistään johdon konsultiksi ja valmentajaksi. Johtaja on Media! -konseptissa valmennetaan johtajia ja asiantuntijoita löytämään oma tapa viestiä niin, että se tuntuu mielekkäältä ja toimii. Päälle liimattuihin metodeihin emme usko, vaan onnistunut viestintä rakentuu asiakkaamme omiin tavoitteisiin, asiantuntijuuteen, arvoihin ja kulttuuriin. Johtaja on Media! tarjoaa testatut viitekehykset niiden hyödyntämiseksi. Valmennukset toteutetaan etänä.

Jukka Saksi, KTT, MBA
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi 040 501 8357  / @JukkaSaksi

ETÄVALMENNUSTEN SISÄLLÖT & HINNAT

Kriisissä tarvitaan sidosryhmien huomiota ja luottamusta. Johtajuus- ja asiantuntijaviestinnän etävalmennukset toteutetaan yksilö- tai ryhmävalmennuksina puhelimen tai verkon välityksellä. Tyypillisesti esimerkiksi johtoryhmän tai asiantuntijaryhmän valmennuskokonaisuus koostuu kahdesta 1-1,5 tunnin etätyöpajasta, sekä niiden välillä toteutettavista yksilöllisistä puhelinsparrauksista. Valmennukset lähtevät siitä, että hahmotetaan viitekehyksemme kautta, miten mediallistuminen vaikuttaa ilmiönä johtamiseen, asiantuntijuuteen, kasvuun, maineeseen, työnantajakuvaan ja luottamukseen. Niitä peilataan koronakriisin vaikutuksiin.

Etävalmennuksessa haetaan havaintoja ja kokemuksia siitä, miten maineeseen liittyvät riskit eskaloituvat mediakentässä ja kuinka niitä voi ennaltaehkäistä. Myös organisaation arvoja kiteytetään ja mietitään, miten ne voivat vastata sidosryhmien kysymyksiin ja miten niistä voisi viestiä vaikeassa muutostilanteessa. Kriisissä tarvitaan luottamusta.

Käytännön esimerkkien kautta oivalletaan eri media-areenoiden kulttuurit ja keskinäiset linkittymiset. Etävalmennuksissa käydään myös läpi TOP 10 viestinnän esteet, sekä vinkit niiden selättämiseen. Oivalletaan kasvollisen, arvopohjaisen ja proaktiivisen viestinnän vaikutukset erityisesti kriisin aikana. Nämä ovat tärkeitä pohjia onnistuneelle johtajuus- ja asiantuntijaviestinnän kehittämiselle myös jatkossa.

Orientaation jälkeen valitaan valmennettaville tärkeimmät sidosryhmät, pohditaan heitä kiinnostavat viestintäteemat ja kanavat, joista heidät parhaiten tavoittaa. Sen jälkeen siirrytään arvioimaan, minkälaisten sisältöjen kautta saa heidän huomionsa ja luottamuksensa parhaiten. Lopuksi ideoidaan esimerkkien kautta sopivia viestintäsisältöjä someen ja omiin medioihin, sekä luodaan pieniä henkilökohtaisia viestinnän tavoitteita.

Etävalmennus: Poistetaan TOP10 viestinnän esteet (2,5h)

Kriisiaikana tarvitaan asiantuntevaa ja suuntaa antavaa viestintää enemmän kuin koskaan. Tiedämme selvitystemme perusteella TOP 10 -viestinnän esteet, joiden takia johtajat ja asiantuntijat eivät hyödynnä monikanavaista viestintää. Vain esteet käsittelemällä ja oivaltamalla viestinnän hyödyt, saadaan pysyviä positiivisia tuloksia. Johtaja on Media! on tuotteistanut etävalmennuksen vaikeimpien viestintäesteiden poistamiseksi.

Etävalmennus on tarkoitettu ryhmälle, joka haluaa vahvistaa johtajuuttaan, asiantuntijuuttaan ja luottamustaan sidosryhmissään. Etävalmennus auttaa löytämään oman viestintätyylin, joka tuntuu mielekkäältä ja toimii. Se sisältää johdannon lisäksi paljon keskustelua, havaintoja, case-esimerkkejä, tutkimustuloksia sekä konkreettisia vinkkejä. Valmennus toteutetaan verkossa ja etävalmentajana toimii KTT Jukka Saksi.

Etävalmennuksen sisältö (2,5h)

 • Valmennus toteutetaan verkossa tai puhelimitse
 • Osallistujat max 10 henkilöä/ryhmä
 • Orientaationa viestinnän iso kuva – mediallistuminen ilmiönä, eri media-areenoiden ominaisuudet ja
  linkittymiset keskenään
 • Käsitellään TOP 10 johtajuus- ja asiantuntijaviestinnän esteet kohdeorganisaation näkökulmasta
 • Tauko
 • Arvioidaan valmennettavan ryhmän viestinnän esteitä ja haetaan niihin ratkaisut
 • Käsitellään maineen, asiantuntijuuden ja johtajuuden rakentuminen mediaympäristössä –
  mahdollisuudet
 • Case-esimerkkejä viestivistä johtajista ja asiantuntijoista
 • 5 vinkkiä – näin saat kohderyhmien huomion ja luottamuksen mediaympäristössä

Hinta: 2.500 € + alv%

Laskutus: 14 pv, edellyttää y-tunnuksen

Soita 040 501 8357, jätä soittopyyntö tai tilaa tämä etävalmennus.

Etävalmennus: Johtoryhmän some-valmennus (2x1h)

Koronakriisi on osoittanut johdon some-viestinnän merkityksen. Some tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia tehostaa johtamista. Sen avulla voi huomioida sidosryhmiä, kertoa suunnasta, perustella asioita arvoilla, kuvata kulttuuria, palvella asiantuntijuudella sekä tiedottaa tekemisistä.
Johtoryhmän kyky hyödyntää somea vaikuttaa merkittävästi yhtiön myyntiin, maineeseen, työnantajakuvaan ja luottamukseen. Erityisesti kriisiaikana sen merkitys korostuu.

Johtaja on Media! -valmennuksissa käsitellään somea johdon omalla kielellä. Etävalmennuksissa hyödynnetään mediallistumisen viitekehystä, joka tukee johtoryhmän yhteistä ymmärrystä somen strategisesta roolista ja johtamisen työvälineenä. Se auttaa viestintäteemojen löytämisessä sekä keskinäisissä roolituksissa eri kanavien suhteen. Näin vältetään päälle liimatut ja kiusalliset viestintätavat, jotka eivät tunnu omilta.

Etävalmennus on tarkoitettu johtoryhmälle, joka haluaa vahvistaa johtajuuttaan, asiantuntijuuttaan ja luottamustaan sidosryhmissään. Valmennus auttaa löytämään oman viestintätyylin, joka tuntuu mielekkäältä ja toimii. Se sisältää johdannon lisäksi paljon keskustelua, havaintoja, case-esimerkkejä, tutkimustuloksia sekä konkreettisia vinkkejä. Etävalmentajana toimii KTT Jukka Saksi.

Katso video valmennuksen sisällöstä

Etävalmennus jaetaan usein 2 x 1h etätyöpajoihin, työpajoissa käsiteltävät painotukset valitaan
asiakasorganisaation tilanteen mukaan

 • Osallistujat max 10 henkilöä
 • Orientaationa koronakriisin vaikutukset organisaatioon, toimiympäristön ja viestinnän haasteet
 • Käsitellään mediallistumiset vaikutukset johtamiseen, eri media-areenoiden ominaisuudet ja
  linkittymiset keskenään
 • Peilataan kohdeorganisaation strategiaa, arvoja ja kulttuuria mediaympäristöön
 • Käsitellään TOP 10 johtajuusviestinnän esteet kohdeorganisaation näkökulmasta
 • Arvioidaan valmennettavan ryhmän viestinnän esteitä ja haetaan niihin ratkaisuja
 • Käsitellään maineen, asiantuntijuuden ja johtajuuden rakentuminen mediaympäristössä –
  mahdollisuudet rakentaa yrityksestä asiakaskeskeinen media
 • Case-esimerkkejä viestivistä johtajista ja heidän saamistaan hyödyistä
 • 5 vinkkiä – näin saat johtajana kohderyhmien huomion ja luottamuksen
 • Etätyöpajoja voidaan toteuttaa 1-3 kpl asiakkaan tilanteen, tavoitteiden ja resurssien mukaan

Hinta: 2.500 € + alv 24% / etätyöpaja

Laskutus: 14 pv, edellyttää y-tunnuksen

Soita 040 501 8357, jätä soittopyyntö tai tilaa tämä etävalmennus.

Etävalmennus: Johtoryhmän sparraus mediallistumisesta

Jos johdon näkemys mediallistumisesta ei ole yhtenäinen, on organisaation maine paljolti muiden aktiivisten viestijöiden varassa. Johdon näkemys aiheesta skaalautuu koko organisaation ja vaikuttaa maineen lisäksi myyntiin ja työnantajakuvaan. Tämä korostuu globaalissa kriisitilanteessa.

Etävalmennus pohjautuu kehittämäämme viitekehykseen, joka huomioi eri media-areenoiden kulttuurit ja keskinäiset linkittymiset. Sparraus lähtee kohdeorganisaation johtajuudesta ja asiantuntijuudesta. Etävalmennus on tarkoitettu johtoryhmälle ja hallitukselle, joka haluaa vahvistaa johtajuuttaan, asiantuntijuuttaan ja keskinäistä ymmärrystään kriisiytyneessä johtamisympäristöstä. Se auttaa
muodostamaan yhteistä tahtotilaa organisaation tavasta käydä dialogia sidosryhmiensä kanssa vaikeistakin teemoista. Valmennus sisältää johdannon lisäksi paljon keskustelua, havaintoja, case-esimerkkejä, tutkimustuloksia sekä konkreettisia vinkkejä. Etävalmentajana toimii KTT Jukka Saksi.

Katso video valmennuksen sisällöstä

Etävalmennuksen sisältö

 • Valmennus toteutetaan 1,5 tunnin keskustelevana sparrauksena verkossa
 • Osallistujat max 10 henkilöä/ryhmä
 • Orientaationa viestinnän iso kuva koronakriisissä
 • Keskustellaan toimiympäristön muutoksesta ja viestinnällisistä tavoitteista
 • Mediallistuminen ilmiönä, eri media-areenoiden ominaisuudet ja linkittymiset keskenään
 • Käsitellään maineen, asiantuntijuuden ja johtajuuden rakentuminen mediaympäristössä –
  mahdollisuudet
 • Arvioidaan kohdeorganisaation viestinnällistä profiilia ja sen vaikutuksia arjen toimintoihin
 • Case-esimerkkejä informaation kulkemisesta ja kehittymisestä media-areenoiden välillä
 • Vinkkejä vastakkainasettelun välttämiseen ja viestinnällisen roolin ottamiseen
 • Antaa erinomaisen pohjan organisaation laajemmalle viestintä- ja arvovalmennukselle

Hinta: 2.500 € + alv 24%

Laskutus: 14 pv, edellyttää y-tunnuksen

Soita 040 501 8357, jätä soittopyyntö tai tilaa tämä etävalmennus.

Etävalmennus: Avainhenkilöiden koronaviestinnän sparraus

Etävalmennus auttaa avainhenkilöitä löytämään arvoista ja yhteisestä näkemyksestä vahvuudet koronakriisin viestintään. Sidosryhmät odottavat kriisiaikana selkeää, proaktiivista ja kasvollista viestintää.

Työpajamainen etävalmennus on tarkoitettu ryhmälle, joka haluaa vahvistaa ymmärrystään arvoista ja täsmentää niiden roolia organisaation kriisiviestinnän ytimessä.

Valmennus auttaa löytämään mahdollisimman luontevia tapoja kertoa koronakriisin vaikutuksista sidosryhmiin, tiedottaa, tarjota keskustelumahdollisuutta, sekä luoda näkymään tulevasta. Etävalmennus sisältää johdannon lisäksi paljon keskustelua, havaintoja, case-esimerkkejä, tutkimustuloksia sekä konkreettisia vinkkejä. Etävalmentajana toimii KTT Jukka Saksi.

Etävalmennuksen sisältö

 • Etävalmennus toteutetaan 1,5 tunnin sparrauksena verkon välityksellä

 • Osallistujat max 10 henkilöä/ryhmä

 • Orientaationa viestinnän iso kuva koronakriisissä

   

 • Keskustellaan toimiympäristön muutoksesta ja viestinnällisistä tavoitteista

 • Arvioidaan suurimpia viestinnällisiä ongelmatilanteita ja riskejä

 • Arvioidaan arvojen roolia organisaatiossa, kuinka ne näkyvät päätöksissä

 • Mietitään, kuinka arvoja voidaan hyödyntää kriisiviestinnässä valintojen perusteluina

 • Pohditaan viestinnällisiä roolituksia, kuka viestii mistäkin teemasta, missä kanavissa

 • Case-esimerkkejä proaktiivisista viestijöistä

 • Käydään läpi konkreettisia vinkkejä somen ja oman median hyödyntämisestä

 • Asetetaan pieniä henkilökohtaisia kriisiviestinnän tavoitteita

Hinta: 2.500 € + alv 24 %

Laskutus: 14 pv, edellyttää y-tunnuksen

Soita 040 501 8357, jätä soittopyyntö tai tilaa tämä etävalmennus.

Etävalmennus: Asiantuntijabrändien rakentaminen

Kriisitilanteissa kuunnellaan tunnistettavia asiantuntijoita. Vahvoilla henkilöbrändeillä on vaikutusta myös myyntiin ja työnantajakuvaan. Yksilö on 6-8 krt yritystä kiinnostavampi ja sidosryhmät haluavat seurata kasvollista asiantuntijuutta, sekä ostaa palveluita tunnistamiltaan tahoilta. Etävalmennuksen ydinajatus on, että viestintä on palvelua sidosryhmien ongelmien ratkaisemiseksi.

Etävalmennus on tarkoitettu asiantuntijaryhmälle, joka haluaa vahvistaa uskottavuuttaan, huomiotaan ja luottamustaan sidosryhmissään. Valmennus auttaa asiantuntijoita löytämään oman viestintätyylin, joka tuntuu mielekkäältä ja toimii kriisissä sekä sen jälkeisessä ajassa. Etävalmennus sisältää johdannon lisäksi paljon keskustelua, havaintoja, case-esimerkkejä, tutkimustuloksia sekä konkreettisia vinkkejä. Siinä asetetaan myös pieniä henkilökohtaisia tavoitteita. Etävalmentajana toimii KTT Jukka Saksi.

Katso video valmennuksen sisällöstä

Etävalmennuksen sisältö

 • Valmennus toteutetaan 1-2 tunnin etätyöpajoina verkon välityksellä

 • Osallistujat max 8 henkilöä/ryhmä

 • Orientaationa viestinnän iso kuva – mediallistuminen ilmiönä, eri media-areenoiden ominaisuudet ja
  linkittymiset keskenään

 • Käsitellään TOP 10 asiantuntijaviestinnän esteet kohdeorganisaation näkökulmasta

 • Arvioidaan valmennettavan ryhmän viestinnän esteitä ja haetaan niihin ratkaisuja

 • Käsitellään maineen, asiantuntijuuden rakentuminen muuttuneessa mediaympäristössä –
  mahdollisuudet

 • Pohditaan kohderyhmiä, viestintäteemoja, kanavia ja tapoja viestiä uskottavasti

   

 • Mietitään miten arvot vaikuttavat sidosryhmien valintoihin ja hyödynnetään niitä viestinnässä

 • 5 vinkkiä – näin saat kohderyhmien huomion ja luottamuksen mediaympäristössä

Hinta: 2.500 + alv 24% / etätyöpaja

Laskutus: 14 pv, edellyttää y-tunnuksen

Soita 040 501 8357, jätä soittopyyntö tai tilaa tämä etävalmennus.

ETÄVALMENNUSTEN HYÖDYT

Valmennettavat hahmottavat, minkälaisessa mediaympäristössä he toimivat sekä miten huomio, luottamus ja maine siellä rakentuu. Etävalmennukset tarjoavat tukea koronakriisissä selviytymiseen. Oivalletaan myös viestinnän merkitys oman sekä organisaation markkina-arvon kasvattajana. Konseptin avulla ryhmä löytää yhteistä näkemystä siitä, minkälaista viestintää kannattaa tavoitella, miten sitä voidaan roolittaa sekä minkälainen viestintäprofiili organisaatiolla on. Yhteisen näkemyksen jälkeen on helpompi löytää yksilölliset tavat viestintään sekä myös ostaa sisäisesti viestintäyksikön palvelua aiempaa ennakoivammin. Näin säästetään resursseja. Etävalmennuksen jälkeen viestintä nähdään mahdollisuutena ja siinä halutaan kehittyä. Lukuisat vinkit, kokemukset ja käytännön oivallukset auttavat löytämään oman viestintätyylin, joka toimii ja joka tuntuu mielekkäältä.

Lue myös Mitä hyötyä some on tarjonnut johtajille? Johtaja on Media! -sivuilta

 

KOKEMUKSIA VALMENNUKSISTA

Kai Kaasalainen - TAMRO

LÄÄKETUKKURISTA VUODEN 2018 AJATUSJOHTAJAKSI
Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen on noussut muutamassa vuodessa näkyväksi sote-vaikuttajaksi aktiivisen viestintänsä avulla. Samalla Tamro on siirtymässä perinteisestä lääketukkurista vaikuttavaksi sote-sektorin palveluyritykseksi.

”Viestintävalmennusten tärkeä oppi on ollut viestinnän ajatteleminen palveluna sidosryhmille. Kun tähtäimenä on auttaminen omien viestien kautta, syntyy vaikuttavuutta ja rakentuu luottamusta”.

Katso Kai Kaasalaisen videohaastattelu

Kalle Saarinen - FORTUM

SUURET MUUTOKSET EDELLYTTÄVÄT POHDITTUA VIESTINTÄÄ
Kallella on liiketoimintajohtajana johdettavia kolmessa maassa ja hän on rakentanut johtoryhmänsä uudelleen. Muutokset koskettavat 700 ihmistä, jolloin selkeä, luottamusta herättävä ja arvoja esiin tuova johtajuus on avainroolissa tehtävässä menestymiseen.

”Muutosjohtamisen coaching auttoi pysähtymään tarkastelemaan hektistä tilannetta uusin silmin ja tekemään relevantteja havaintoja. Jukka Saksin kysymykset ja vaihtoehtoiset ideat auttoivat suunnittelemaan tulevia päätöksiä. Koin valmennukset erittäin hyödyllisiksi.”

Kalle Larsson - TAMMELA

KUNTAJOHTAJAN VIESTINTÄ ON PALVELUA KUNTALAISILLE

Kalle toimii Tammelan kunnanjohtajana ja kertoo kunnan johtamisen arjesta, päätöksenteosta sekä tulevaisuuden visioista bloginsa ja sosiaalisten medioiden välityksellä.

”Henkilökohtaisissa johtajuusviestinnän sparrauksissa pohdittiin Kallen johtamistapaa, tavoitteita, sidosryhmiä, viestintäkanavia sekä ideoita auttamiseen. Keskeistä on ollut oivallus siitä, kuinka viestinnän avulla voi auttaa sidosryhmiään ja samalla vahvistaa luottamusta niin omaan kuin kunnankin johtajuuteen.”

Ulla Broms - FOIBEKARTANO

ARVOISTA TÄYSI HYÖTY IRTI VIESTINNÄN AVULLA
Toimitusjohtaja Ulla halusi saada vanhuspalveluita tuottavan Foibekartanon johdolle yhtenäisempää näkemystä siitä, miten arvot ja kulttuuri saadaan viestittyä sidosryhmille niin, että luottamus vahvistuu.

”Valmennuksissa syntyi oivallus siitä, miten yrityksemme arvot vastaavat sidosryhmien tärkeimpiin kysymyksiin, miten arvot implementoidaan osaksi arkea ja miten niistä viestitään”.

Katso Ulla Bromsin videohaastattelu

Minna Forrström - FENNOVOIMA

OMAN VIESTINTÄTYYLIN LÖYTÄMINEN SOMESSA
Minnalla on Fennovoiman projektijohtajana tärkeä rooli siinä, että ydinvoimalahankkeisiin liittyvä keskustelu ja tieto pohjautuu faktoihin. Samalla hän haluaa tuoda esille Fennovoiman johtamiseen liittyvää kulttuuria ja tarjota mahdollisuuden dialogiin.

“Jukka Saksin sparrauksen tukemana löysin itselleni luontevan tavan viestiä ja rohkaistuin osallistumaan aktiivisemmin keskusteluihin. Laajempi kommunikointi eri medioissa on kasvattanut verkostoani, olen oppinut paljon, olen paremmin ajan hermolla ja kommunikointini yrityksen sisällä on saanut enemmän positiivista palautetta.”

KORONAKRIISI LOI JOHDON SOME-KÄYTÖLLE UUSIA ODOTUKSIA

Johtaja on ollut media jo kautta aikojen. Johtajia on seurattu ja heiltä on odotettu näkemyksellisyyttä ja selkeää viestiä suunnasta. Nykypäivänä odotukset ovat vielä suuremmat, koska kriisissä tarvitaan kasvollista ja proaktiivista viestintää. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän rajapinnat ovat hämärtyneet. Some ja omat mediat ovat johtajille merkittäviä vaikuttamisen kanavia. Joskus ulkoisen median, kuten blogin, some-postauksen, videon tai mediahaastattelun voima saattaa olla omaan henkilöstöön paljon
vahvempi, kuin esimerkiksi intranetin kautta viestiminen.

VAHVA ASIANTUNTIJABRÄNDI HELPOTTAA PALVELUIDEN ETÄMYYNTIÄ

Jo ennen internetin ja somen tuloa, oli eri toimialoilla tunnistettavia henkilöitä, joita pyydettiin puhumaan, joita haastateltiin mediaan ja joilta haluttiin ostaa konsultaatiota. Mediallistuminen on monipuolistanut ilmiönä henkilöbrändien synnyttämistä ja vahvistamista aivan eri tasolle. Mahdollisuudet tuottaa itse sisältöä, ovat mullistaneet asiantuntijuutta paljon. Vahva henkilöbrändi auttaa erityisesti palveluiden etämyynnissä.

ONKO SOMESTA JOHTAJALLE HYÖTYÄ?

Johtaja on ollut media jo kautta aikojen. Johtajia on seurattu ja heiltä on odotettu näkemyksellisyyttä ja selkeää viestiä suunnasta. Nykypäivänä odotukset ovat vielä suuremmat, koska jokaisella yksilöllä on media taskussaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän rajapinnat ovat hämärtyneet. Some ja omat mediat ovat johtajille merkittäviä vaikuttamisen kanavia. Joskus ulkoisen median, kuten blogin, some-postauksen, videon tai mediahaastattelun voima saattaa olla omaan henkilöstöön paljon vahvempi, kuin esimerkiksi intranetin kautta viestiminen.

VAHVA ASIANTUNTIJABRÄNDI HELPOTTAA MYYNTIÄ JA VAIKUTTAMISTA

Jo ennen internetin ja somen tuloa, oli eri toimialoilla tunnistettavia henkilöitä, joita pyydettiin puhumaan seminaareihin, joita haastateltiin mediaan ja joilta haluttiin ostaa konsultaatiota. Mediallistuminen on monipuolistanut ilmiönä henkilöbrändien synnyttämistä ja vahvistamista aivan eri tasolle. Mahdollisuudet tuottaa itse sisältöä, ovat mullistaneet asiantuntijuutta paljon

 

MIKÄ OIKEASTI ESTÄÄ JOHTAJAA TAI ASIANTUNTIJAA VIESTIMÄSTÄ?

Olemme selvittäneet satojen viestintäsparrausten pohjalta syitä, jotka estävät johtajia tai asiantuntijoita viestimästä mediallistuneessa toimiympäristössä. Yleisin syy on tunne siitä, ettei viestintään ole aikaa. Myös viestinnälliset virheet, pelko negatiivisista keskusteluista sekä tunne, ettei ole kiinnostavaa viestittävää, rakentuvat esteiksi.

Kokemuksemme mukaan esteet tulee käydä aidosti läpi, jotta voi hyödyntää oman potentiaalinsa johtajana tai asiantuntijana. Usein asiantuntevan sparrauksen jälkeen esteet poistuvat ja oma tyyli luontevalle viestinnälle löytyy.

KITEYTETYT JA HYVIN VIESTITYT ARVOT TARJOAVAT VALTAA

Kaikille organisaatioille on rakentunut jotkut arvot, vaikka niitä ei olisi kirjattu. Arvojen tarkoitus on vastata organisaation sidosryhmien suurimpiin kysymyksiin ja arvoista voi saada valtavasti vahvuuksia johtamisen ja asiantuntijatyön tueksi. Hyvin kiteytetyt, jalkautetut ja viestityt arvot luovat valtaa.

Kaikenlaisia organisaatioita tullaan haastamaan sidosryhmien taholta arvoista kasvavassa määrin. Oletko valmistautunut siihen? Johdolta odotetaan kykyä kertoa arvoista, perustella niillä päätöksiä sekä rohkaista henkilöstöä käyttämään arvoja jokapäiväisissä tehtävissään. Onnistunut arvojen hyödyntäminen edellyttää, että arvot otetaan vakavasti. Me autamme niiden hyödyntämisessä.

TILAA ETÄVALMENNUS

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

040 501 8357

Johtaja on Media! Oy / 2549699-7

Kerro tilanteestasi niin otamme sinuun yhteyttä ja katsotaan mikä on paras valmennusratkaisu tarpeisiinne.

Missä asioissa voimme auttaa? Esimerkkinä 5 yleistä johtamisen ongelmaa kriisin aikana